0908 646 986

Hướng Dẫn Gộp Và Tạo Hóa Đơn Từ Bill

gop-bill

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 4 bước, bạn có thể làm xong trong vòng từ 1 đến 3 phút. Lưu ý: Tab Quản lý Dữ liệu bán hàng chỉ sử dụng cho các doanh nghiệp có mô hình quản lý cửa hàng. Các doanh nghiệp không có mô hình quản lý cửa hàng sẽ không […]

Hướng Dẫn Tạo Hóa Đơn Từ Bill

tao-hoa-don-tu-bill

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 4 bước, bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 1 đến 3 phút. Tab Quản lý Dữ liệu bán hàng chỉ sử dụng cho các doanh nghiệp có mô hình quản lý cửa hàng. Các doanh nghiệp không có mô hình quản lý cửa hàng sẽ không nhìn […]

Hướng Dẫn In Hóa Đơn Chuyển Đổi Trên Hệ Thống Bkav eHoadon

in-hoa-don-chuyen-doi

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 5 bước, Bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 1 đến 3 phút. Hóa đơn Điện tử chuyển đổi sang Hóa đơn giấy trong trường hợp: Bên mua cần chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, phục vụ lưu thông hàng hóa trên đường với các cơ […]

Hướng Dẫn Tìm Kiếm Dữ Liệu Bán Hàng Theo Các Điều Kiện Tìm Kiếm

tim-kiem-du-lieu

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 3 bước, bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 1 đến 3 phút. Lưu ý: Tab Quản lý Dữ liệu bán hàng chỉ sử dụng cho các doanh nghiệp có mô hình quản lý cửa hàng. Các doanh nghiệp không có mô hình quản lý cửa hàng sẽ […]

Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng Sao Lưu Dữ Liệu

sao-luu

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 4 bước, bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 1 đến 3 phút. Để Sao lưu dữ liệu Hóa đơn, bạn thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Truy cập và đăng nhập (1) vào hệ thống Bkav eHoadon tại địa chỉ https://ehoadon.vn Bước 2: Sau khi đăng […]

Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng Bảng Kê

bang-ke

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 4 bước, bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 1 đến 3 phút. Để xem Bảng kê Hóa đơn, bạn thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Truy cập và đăng nhập (1) vào hệ thống Bkav eHoadon tại địa chỉ https://ehoadon.vn Bước 2: Sau khi đăng nhập […]

Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng Kết Xuất Excel

ket-xuat-excel

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 4 bước, bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 1 đến 3 phút. Để Kết xuất Hóa đơn ra định dạng Excel, bạn thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Truy cập và đăng nhập (1) vào hệ thống Bkav eHoadon tại địa chỉ https://ehoadon.vn Bước 2: Sau […]

Hướng Dẫn Đặt Lại Mật Khẩu Đăng Nhập Hệ Thống Bkav eHoadon

dat-lai-mat-khau

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 6 bước, bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 1 đến 3 phút. Trường hợp bị quên mật khẩu đăng nhập hệ thống Bkav eHoadon, bạn phải đặt lại mật khẩu mới trên hệ thống. Bạn thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Cắm USB Chữ ký […]

Hướng Dẫn Gửi Lại Mã Tra Cứu Hóa Đơn Điện Tử Cho Khách Hàng

gui-lai-ma-tra-cuu

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 6 bước, bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 1 đến 3 phút. Trong trường hợp Khách hàng không nhận được Mã tra cứu Hóa đơn, bạn có thể gửi lại Mã tra cứu (MTC) cho Khách hàng trên hệ thống Bkav eHoadon. Lưu ý khi gửi lại […]

Hướng Dẫn Ký Và Phát Hành Hóa Đơn Theo Lô

phat-hanh-hoa-don-theo-lo

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 4 bước, bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 1 đến 3 phút. Để Ký và Phát hành Hóa đơn theo lô, bạn thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Cắm USB Chữ ký số vào máy tính. Bước 2: Truy cập và đăng nhập vào hệ […]